„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

A Világegyetem finomhangoltsága


A Világegyetem finomhangoltságával kapcsolatban Hugh Ross, asztrofizikus 93 pontban sorol fel mérési eredményeket:

http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-in-the-universe

Ezek a kozmológiai paraméterek:
- rombolják a véletlen kialakulás feltételezés létjogosultságát és
- alátámasztják a bibliai teremtés modellt!


1. Strong nuclear force constant - Erős magerő állandója vagy erős kölcsönhatás állandó

2. Weak nuclear force constant - Gyenge magerő, gyenge kölcsönhatás állandója

3. Gravitational force constant - gravitációs v. nehézségi erő v. tömegvonzási állandó

4. Electromagnetic force constant - elektromágneses kölcsönhatás állandója

5. Ratio of electromagnetic force constant to gravitational force constant
Az elektromágneses és gravitációs állandó[nak az] aránya

6. Ratio of proton to electron mass - Proton/elektron tömegarány

7. Ratio of number of protons to number of electrons - Proton- és elektronszám aránya

8. Ratio of proton to electron charge - A proton és az elektron töltésének aránya

9. Expansion rate of the universe - A világegyetem tágulási sebességének aránya

10. Mass density of the universe - A világegyetem tömegsűrűsége

11. Baryon (proton and neutron) density of the universe - A világegyetem barion- (proton- és neutron-) sűrűsége

12. Space energy or dark energy density of the universe -
A világegyetem térenergiájának vagy sötét energiájának sűrűsége

13. Ratio of space energy density to mass density -
A térenergia-sűrűség és a tömegsűrűség aránya

14. Entropy level of the universe - A világegyetem entrópia szintje

15. Velocity of light - A fénysebesség

16. Age of the universe - A világegyetem kora

17. Uniformity of radiation - A sugárzás egységessége

18. Homogeneity of the universe - A világegyetem homogenitása

19. Average distance between galaxies - A galaxisok közötti átlagos távolság

20. Average distance between galaxy clusters - A galaxishalmazok közötti átlagos távolság

21. Average distance between stars - A csillagok közötti átlagos távolság

22. Average size and distribution of galaxy clusters - A galaxishalmazok átlagos nagysága és eloszlása

23. Numbers, sizes, and locations of cosmic voids - Világűr-hézagok száma, nagysága, elhelyezkedése

24. Electromagnetic fine structure constant - Elektromágneses finomszerkezeti állandó

25. Gravitational fine-structure constant - Tömegvonzási finomszerkezeti állandó

26. Decay rate of protons - A protonok bomlási rátája (felezési ideje)

27. Ground state energy level for helium-4
4He (hélium 4-es tömegszámú izotópja) alapállapotának energiaszintje

28. Carbon-12 to oxygen-16 nuclear energy level ratio
12C és a 16O (szén 12-es, oxigén 16-os tömegszámú izotópja) energiaszintjének aránya

29. Decay rate for beryllium-8
8Be (berillium 8-as tömegszámú izotópja) bomlási állandója (felezési ideje)

30. Ratio of neutron mass to proton mass - A neutron és a proton tömegaránya

31. Initial excess of nucleons over antinucleons - A nukleonok (magalkotó részecskék, proton és neutron) kezdeti többlete az antinukleonokhoz képest

32. Polarity of the water molecule - A vízmolekula polaritása
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/molecule-polarity

33. Epoch for hypernova eruptions - A hipernóva-kitörések korszaka

34. Number and type of hypernova eruptions - A hipernóva-kitörések száma és típusa

35. Epoch for supernova eruptions - A szupernóva-kitörések korszaka

36. Number and types of supernova eruptions - A szupernóva-kitörések száma és típusa

37. Epoch for white dwarf binaries - Fehértörpe-kettősök korszaka

38. Density of white dwarf binaries - Fehértörpe-kettősök sűrűsége

39. Ratio of exotic matter to ordinary matter - A különleges anyag aránya a közönséges anyaghoz képest

40. Number of effective dimensions in the early universe -
Az effektív dimenziók száma a korai világegyetemben

41. Number of effective dimensions in the present universe -
Az effektív dimenziók száma a jelenlegi világegyetemben

42. Mass values for the active neutrinos - Az aktív neutrínók tömegértékei

43. Number of different species of active neutrinos –
Az aktív neutrínók különböző fajtáinak száma

44. Number of active neutrinos in the universe - Az aktív neutrínók száma a világegyetemben

45. Mass value for the sterile neutrino - A steril neutrínó tömegértéke

46. Number of sterile neutrinos in the universe - A steril neutrínók száma a világegyetemben

47. Decay rates of exotic mass particles - A különleges részecskék bomlási állandói (felezési idejei)

48. Magnitude of the temperature ripples in cosmic background radiation -
A hőmérsékleti sűrűsödések nagyságrendje a kozmikus háttérsugárzásban

49. Size of the relativistic dilation factor - A relativisztikus tágulási tényező nagysága

50. Magnitude of the Heisenberg uncertainty - Heisenberg-féle határozatlanság nagyságrendje

51. Quantity of gas deposited into the deep intergalactic medium by the first supernovae
Az első szupernovák által a mély intergalaktikus térbe kilökött gáz mennyisége

52. Positive nature of cosmic pressures - A kozmikus nyomás kedvező természete

53. Positive nature of cosmic energy densities
A kozmikus energiasűrűsödések kedvező természete

54. Density of quasars - A kvazárok sűrűsége

55. Decay rate of cold dark matter particles
A hideg sötétanyag-részecskék bomlási állandója (felezési ideje?)

56. Relative abundances of different exotic mass particles
A különböző különleges (tömeg-) részecskék relatív gyakori volta

57. Degree to which exotic matter self interacts
A különleges anyag önmagával való kölcsönhatásának foka

58. Epoch at which the first stars (metal-free pop III stars) begin to form
Az első csillagok (fémmentes III. populációs csillagok) formálódása/formáltatása kezdetének korszaka

59. Epoch at which the first stars (metal-free pop III stars cease to form
Az első csillagok (fémmentes III. populációs csillagok) formálódása végének korszaka

60. Number density of metal-free pop III stars
Fémmentes III. populációs csillagok számossági sűrűsége (adott térrészben hány darab van)

61. Average mass of metal-free pop III stars –
Fémmentes III. populációs csillagok átlagos tömege

62. Epoch for the formation of the first galaxies -
Az első galaxisok keletkezésének korszaka

63. Epoch for the formation of the first quasars
Az első kvazárok keletkezésének korszaka

64. Amount, rate, and epoch of decay of embedded defects
A beágyazott hibák eltűnésének mennyisége, rátája és korszaka

65. Ratio of warm exotic matter density to cold exotic matter density
A meleg különleges anyag sűrűségének aránya a hideg különleges anyag sűrűségéhez viszonyítva

66. Ratio of hot exotic matter density to cold exotic matter density
A forró különleges anyag sűrűségének aránya a hideg különleges anyag sűrűségéhez viszonyítva

67. Level of quantization of the cosmic spacetime fabric
A kozmikus téridőgyár kvantizációjának (kvantumossá válásának) szintje

68. Flatness of universe's geometry - A világegyetem geometriájának lapossága
Ez egy nagyon fontos érv, mert a robbanásból/tól nem ezt várták a tudósok.

69. Average rate of increase in galaxy sizes - A galaxisméretek növekedésének átlagos rátája

70. Change in average rate of increase in galaxy sizes throughout cosmic history
A galaxisméretek növekedése átlagos rátájának változása a világegyetem történelme során

71. Constancy of dark energy factors - A sötét energia tényezőinek állandósága

72. Epoch for star formation peak - A csillagkeletkezési csúcsidőszak

73. Location of exotic matter relative to ordinary matter
A különleges anyag elhelyezkedése a közönséges anyagéhoz képest

74. Strength of primordial cosmic magnetic field –
Az elsődleges kozmikus mágneses mező erőssége

75. Level of primordial magnetohydrodynamic turbulence
Az elsődleges magnetohidrodinamikai turbulenciák szintje

76. Level of charge-parity violation - A töltésegyenlőség sérülésének szintje

77. Number of galaxies in the observable universe
A galaxisok száma a megfigyelhető világegyetemben

78. Polarization level of the cosmic background radiation
A kozmikus háttérsugárzás polarizációs szintje

79. Date for completion of second reionization event of the universe
A világegyetem második reionizációja befejeződésének ideje

80. Date of subsidence of gamma-ray burst production
A gammakitörések létrejöttének csökkenése

81. Relative density of intermediate mass stars in the early history of the universe
A közepes tömegű csillagok relatív sűrűsége a világegyetem korai időszakában

82. Water's temperature of maximum density
A víz hőmérséklete a legnagyobb sűrűségénél

83. Water's heat of fusion - A víz képződés hője

84. Water's heat of vaporization - A víz párolgási hője

85. Number density of clumpuscules (dense clouds of cold molecular hydrogen gas) in the universe - A világegyetem hideg molekuláris hidrogéngáz-ködeinek számsűrűsége
(hány db/térrész)

86. Average mass of clumpuscules in the universe
A világegyetem hideg molekuláris hidrogéngáz-ködeinek átlagos tömege

87. Location of clumpuscules in the universe
A világegyetem hideg molekuláris hidrogéngáz-ködeinek elhelyezkedése

88. Dioxygen's kinetic oxidation rate of organic molecules
Szerves molekulák dioxigénnel oxigénmolekulával való kinetikus oxidációs rátája

89. Level of paramagnetic behavior in dioxygen
Az oxigénmolekula paramágneses viselkedésének szintje

90. Density of ultra-dwarf galaxies (or supermassive globular clusters) in the middle-aged universe - Az ultratörpe galaxisok (vagy szupermasszív gömbhalmazok) sűrűsége a világegyetem középső időszakában

91. Degree of space-time warping and twisting by general relativistic factors
Az általános relativisztikus tényezők hatására létrejött téridő-görbületek és –csavarodások foka

92. Percentage of the initial mass function of the universe made up of intermediate mass stars
A közepes tömegű csillagok által felépített világegyetem kezdeti tömegfüggvényének %-a

93. Strength of the cosmic primordial magnetic field
Az elsődleges kozmikus mágneses mező erőssége

Forrás:
http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-in-the-universe


Szerző: Hugh Ross