„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Az evolúció ellentmond az informatikának 3.


 


Orgel Lesli amerikai biokémikus, evolucionista, Kalifornia Egyetem:

 

„A genetikai kód eredete – az élet keletkezésének „szűk metszete”. Arra, hogy ebben a kérdésben lényeges áttörés lehessen, szükség van hatalmas elméleti vagy kísérleti felfedezésekre.”

 

„A modern sejt membránjai csatornákat és szivattyúkat tartalmaznak, melyek pontosan ellenőrzik az anyagok kézbesítését és eltávolítását, az anyagcsere produktumait, a fémek ionjait stb. Ezek a szakosodott csatornák speciális fehérjéket tartalmaznak, olyan molekulákat, melyek az élet evolúciójának kezdeti szakaszában nem létezhettek.” Darwinism at the Very Beginning of Life, New Scientists, 1982.04.15

 

 

Peacocke Artur (1924-2006) biokémikus, Clare College dékánja, Cambridge University:

 

„Az információ, amely a közlés átvitelének elvét tartalmazza, fizikai vagy kémiai fogalmak alapján nem fejezhető ki, habár azok képesek megmagyarázni, hogyan működik az információ átvitelének molekuláris mechanizmusa (DNS, RNS, fehérje).” The Experiment of Life, Toronto, 1983

 

 

Rosevear David, kémikus:

 

A genetikai információ eredete

„A nukleinsavak (DNS, RNS, mRNS, tRNS) hordozzák az organizmus genetikai információit, amelyeknek alapján alkotóelemeinek szervezett rendje kialakul. Mint ahogyan a rövid és hosszú jelek adott sorrendjét a morze-kód alkalmazásával le lehet fordítani, a sejtben található nukleinsavak láncán a négy bázis meghatározott sorrendje a különféle enzimek (proteinek) gyártásához szükséges információkat tárolja. A sorrendnek pontosnak kell lennie, és ehhez tervre van szükség. A kód információkat tárol. Ez intelligenciát feltételez. A nukleinsavak nem jöhettek létre véletlenül.

Az élőlényekben rejlő információ a Teremtő létezésének legvitathatatlanabb bizonyítéka. Norbert Wiener, a kibernetika és az információelmélet atyja szerint az információ nem anyagi természetű dolog, annak ellenére sem, hogy anyagi természetű eszközök közvetítik. „Az információ az információ, nem anyag és nem energia. Egyetlen materialista szemléletű gondolkodásmód sem élheti túl a mai időket, ha ezt figyelmen kívül hagyja.”

 

Az információelmélet szerint információ csak intelligens forrásból eredő adatközlésből származhat. A genetikai információ egy Logoszt feltételez.”

 

„A másolási mechanizmus meglehetősen emlékeztet a morzejelekre, amelyekről senki sem feltételezi, hogy véletlenszerűen jöttek létre. Ahogyan a távirat is rövid és hosszú jelek tervszerűen elrendezett sorozatából és egy univerzális megfejtési kódból áll, a protein szintézisében is nukleotidok rendezett szekvenciája és egy másolási kód vesz részt. Az anyag (nukleotidok és aminosavak) mellett az információ is szerepet játszik a folyamatban.

 

Shannon és Weaver információelmélete szerint információ létrehozásához intelligenciával rendelkező forrásból származó adatátvitelre van szükség. A számítógépes programok intelligens programozót feltételeznek. A genetikai anyagban lévő információ egyszerűen nem jöhetett létre a véletlenszerűség által irányított természetes kiválasztódás útján. Ezért a genetikai információ, döntő bizonyítékot jelent arra nézve, hogy az élőlényeket Valaki teremtette.” David Rosevear Teremtéstudomány, A Biblia igazságának megerősítése, MKKA, 1997

 

 

Rudij Bogdan ukrán informatikus, filozófus, Kijev:

 

„A Világegyetem spontán önösszeszerelésének valószínűsége közel van a nullához…

Még egyetlen egy szabályos DNS véletlen keletkezése is lehetetlen eseménynek tekinthető…

Egy egész sejt önösszeszerelésének valószínűsége nullával egyenlő…

Az élet programja az élő anyagban egy Programozó létezéséről szól.”

 

„Az információ nem keletkezhet az anyagból. Az anyaghoz viszonyítva az információ – külső komponens. Az anyag önmagában nem képes önfejlődésre, ezért szükség van elmével rendelkező Teremtőre, aki tud programozni és a folyamatokat megfelelő mederbe irányítani… Ha a Világegyetem nem az önösszeszerelés terméke, akkor azt valaki megtervezte. Először létezet az Elme, és utána a terv. A Világegyetem „tervrajza”, mint egy magas szintű információs produktum, megfelelő magas szintű intelligenciát igényel...

A Világegyetem hihetetlen, fantasztikus bonyolultsága csak a Teremtő nagyságát bizonyítja.”

 

„Semmilyen alapja nincs annak a feltételezésnek, hogy valamikor az anyag önmagától bonyolultabbá vált. Közismert az ellenkező irányú univerzális tendencia, az egyszerűsítési tendenciája – a termodinamika második főtétele alapján (zárt rendszerekben)…

Az anyag magas rendezettségét spontán folyamatokkal magyarázzák. Lehetséges-e, hogy a káosz rendet hozzon létre?”

 

„Feltételezve azt, hogy egy átlagos hosszúságú fehérje 500 aminosavat tartalmaz, 20 aminosavból 20500 (3,27 és utána 650 nulla!) különböző fehérje lehetséges…

Az aminosavak jobb- és baloldali optikai struktúrái egyaránt lehetségesek. De a szervezet DNS molekulái kizárólag csak jobboldali optikai struktúrákat tartalmaznak. Egyetlenegy baloldali optikai struktúra is az egész láncot lerombolná.”

 

„Az élet „központi” eleme – a szervezés, az információ. Az információ a fizikai és kémiai törvényeken kívül van, mivel az az intelligencia produktuma...

Az életet olyan mértékben tekinthetjük anyagnak, mint a számítógépes programot – számítógépnek.”

 

„Mendel bebizonyította, hogy egy utód tulajdonságait egyértelműen a génkészlet határozza meg, melyet az a szülőktől örökölt. Testi változások, melyeket a szervezet az élete alatt kapott, nem örökölődnek…

Eddig senkinek sem sikerült bemutatni a szervezek paramétereinek mutációk általi javítását. A DNS/RNS rendszer bonyolult és tökéletes…

Lehetetlen elképzelni, hogy egy viszonylag egyszerű konstrukciót, mint egy TV-készülék paramétereit lehetne megjavítani rázások vagy ütések által, az elemeinek spontán áthelyezésével. A DNS kód esetén ez a feltételezés még lehetetlenebben, mivel az milliárdos nagyságrenddel bonyolultabb konstrukció. A mutáció káros és fontos információ elvesztéséhez vezet…

Az evolúciós séma szerint a mutáció után működésbe lép a természetes kiválasztódás. Önmagában a természetes kiválasztódás értelmetlen, amit Darwin is beismert. A természetes kiválasztódásnak „támogatnia” kell a „sikeresen” módosított gént, előnyt kell adni neki, és ezzel növelni a mutáns szervezetek számát. A neodarwinisták szerint ez a két faktor külön-külön nem működik, csak együttesen. Mivel a mutáció mechanizmusa nem hatékony, ezért a természetes kiválasztódás is értelmetlen, mivel annak nincs mit „támogatni”.

„A megtermékenyített sejt „kibontakozása” – egy különös folyamat a szervezet működésében, mely bizonyos algoritmusok alapján történik. Mivel mutációs kiválasztódási mechanizmus nem létezik, a biológusok, fizikusok, kémikusok ilyen szintű algoritmusokkal szemben tehetetlenek. Ezek az algoritmusok az evolúcióelmélet ellen szólnak. Egy ilyen bonyolult algoritmust előállítani és elhelyezni az ivarsejtbe csak egy intelligencia képes.”

 

„Egy hipotézisnek addig van joga a létezésére, amíg azt nem cáfolják a tények. Darwin idejében a hipotézise érdekesnek tűnhetett, mivel még hiányoztak az átmeneti formák, nem ismerték a géneket és a DNS kódolási (intellektuális) tulajdonságait, és nem volt mihez alkalmazni a valószínűség-számítási becsléseket…

De a tudomány fejlődésével olyan tények jelentek meg, melyek cáfolták ezt a hipotézist, és ezért rögtön kellett volna visszatérni és átdolgozni az alapokat. Ehelyett az evolucionisták furcsa módon tovább folytatták a „győzelmes menetüket”, a tankönyvekbe és lexikonokba beírták azt, hogy az evolúció bizonyított tény, és gyorsan áttértek valamilyen harmadrendű problémákhoz…

 

Úgy beszélnek az élet evolúciós keletkezéséről, mint egy bizonyított tényről, és csodálkoznak, ha konkrét bizonyító tényekről kérdezik őket, „amikor az már egy tény!” ” 

 

„… A tudományos kutatások azt mutatták, hogy az evolúcióelmélet hibás. De miután az utolsó évtizedekben az evolucionisták már meggyőzték a „művelt” társadalmi rétegeket arról, hogy az evolúció „bizonyított tény”, ők azzal szembesültek, hogy be kell ismerniük az alapvető elméleti hibákat. Számukra ez kényes helyzetet jelent: sokan már megvédték a doktori disszertációkat, oktatták a diákok és szakemberek nemzedékeit, megváltoztatták egy egész civilizáció gondolkodásmódját – és most beismerni a kudarcot? Nem, növelni kell a demagógiát, továbbra is nyugodtan élni, és utánunk akár jöhet a „vízözön”. Ilyen hozzáállás jellemzi a tankönyvek és lexikonok tartalmát. Például:

„Bizonyára egy tudományágban sem létezik olyan elv, mely annyira teljesen ellenőrizhető lenne, és olyan precízen lenne feldolgozva és bebizonyítva, mint az élő szervezetek keletkezésének evolúciós elve” (The New Encyclopaedia Britanica, 1994, v. 18, p.861)

 

„Úgy tűnik, mindenki tudja, hogy az evolúció be van bizonyítva, de senki sem emlékszik arra, hogy ki bizonyította be azt!” Bogdan Rudij, Кризис эволюционизма (Az evolucionizmus krízise), Киев, 2003

 

 

Scherer Siegfried német mikrobiológus, Münheni Polihechnikai Egyetem:

 

„Az eddigi kísérletek a mikroevolúció terén (beleértve a mesterséges szelekciót is) azt mutatják, hogy az összes megfigyelt variáció nem lép ki az eredeti fajból.” 

S. Scherer véleménye szerint a modern biológia nem ismeri a bonyolult molekuláris struktúrák keletkezésének mechanizmusát. S. Scherer, Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Giessen: Wejel Biologic, 1998

 

 

Thaxton Charles (biokémikus), Bradley Walter (anyagtudomány-szakértő), Olsen Roger (geokémikus), volt evolucionisták:

 

„Egy értelmes, érthető rádiójelt a távoli galaxisból mindenki az elme megnyilvánulásaként fogadná. Akkor miért az emberek nem így fogadják a DNS üzeneteit, amely minden biológiai objektumban jelen van?

Rendezettség a rádióhullámok káoszában – az intelligenciának a jele, az anyag rendezettsége a káoszban – ez nem az intelligenciának a jele. Mi a magyarázata ennek az alogizmusnak?” Thaxton C. The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories, (Az élet eredetének rejtélye) N.Y, 1984 (Alogizmus: idealista filozófiai irányzat, mely tagadja, hogy valódi ismeretekhez logikus gondolkozás útján el lehet jutni. Forrás: idegen_szavak.hu)

 

 

Viland Karl, amerikai biológus, kreacionista, 1978-ban alapította a Creation (később, Ex Nihilo) folyóiratot:

 

„A DNS-ben tárolt információ olyan, mint egy recept vagy utasítások sorozata bizonyos tárgyak előállítására.

Az egysejtű szervezet nem tartalmaz „utasításokat” a szem, fül, vér, agy, bőr stb. felépítésére. Ahhoz, hogy az ember a protozoa utódja legyen, léteznie kell egy mechanizmusnak, mely képes új információt előállítani. Az evolucionisták a természetes kiválasztódást úgy magasztalják, mintha az egy teremtő istenség lenne. A valóság pedig az, hogy a természetes kiválasztódás önmagában csak megszabadulni képes az információtól. Ezért azok számára, akik hisznek az evolúcióban, csak egy lehetőség marad, a genetikai másolási hibák – a mutáció… De a mutáció csak az információ elvesztéséhez vagy degradálásához vezethet. A megfigyelések azt bizonyítják, hogy egy rendszerben a mutációk egyáltalán nem képesek új információt létrehozni.”

 

„…a természetes kiválasztódás csak a már a génekben tárolt információra képes hatni, de nem képes új információt létrehozni.” Stones and Bones. Powerfull evidence against evolution, CSF, 1994

 

 

Wilder-Smith Arthur Ernest (1915 - 1995), angol kémikus:

 

„Én mint tudós meg vagyok győződve, hogy a sejtben zajló folyamatokat csak tiszta kémiai úton nem magyarázhatók meg, még ha azok kémiai folyamatok is. A sejtben a kémiai folyamatokat az információ vezérli, melyet nem a sejt atomjai és molekulái hozzák létre.”

 

„Az a feltételezés, hogy a genetikai kód a kémiai vegyületek spontán reakciói által keletkezett, azonos azzal a feltételezéssel, hogy egy szöveg a könyvben a papír molekuláiból keletkezett.” Wilder-Smith A. E., The Natural Sciences Know Nothing of Evolution, Master Books/Institute for Creation Research, 1981